ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ

Эрүүл мэндийн сайдын 2023-03-24-ний А/100-р тушаал -Эрүүл мэндийн чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл хүсэгчийн баримт бичигт тавигдах шаардлага

2023 он. Зөвшөөрлийн тухай хууль 2023.01.01-ний өдрөөс хэрэгжиж буйтай холбоотой аймгийн Засаг даргын 2022 оны А/764 дүгээр захирамжаар батлагдсан Эрүүл мэндийн чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох комисс Эрүүл мэндийн газрын даргаар ахлуулан доорх чиглэлээр ажиллаж байна. Үүнд:

 • Эрүүл мэндийн чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг олгох;
 • Тусгай зөвшөөрлийг сунгах, хаягийн шилжилт хийх;
 • Түдгэлзүүлэх, түдгэлзүүлсэн эрх сэргээх;
 • Тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох шийдвэр гаргах;
 • Зөвшөөрөл олгосон, сунгасан, түдгэлзүүлсэн, сэргээсэн, хүчингүй болгосон шийдвэрийг зөвшөөрлийн бүртгэл, мэдээллийн нэгдсэн санд оруулах, тухайн шийдвэрийг хүртээмжтэй хэлбэрээр нийтэд мэдээлэх;
 • Зөвшөөрлийн нөхцөл, шаардлагыг биелүүлж буйд хяналт тавих;
 • Зөвшөөрөл хүсэгч, зөвшөөрөл эзэмшигчид зөвшөөрөл олгох, сунгах, түдгэлзүүлэх, сэргээх, хүчингүй болгохтой холбоотой зөвлөгөө, туслалцаа үзүүлэн ажиллаж байна.

Эрүүл мэндийн чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл шинээр авах, хаягийн шилжилт хийлгэх, хүчингүй болгох хүсэлтийг Эрүүл мэндийн газарт, тусгай зөвшөөрөл сунгуулах хүсэлтийг www.e-Mongolia.mn  төрийн цахим үйлчилгээний нэгдсэн системээр хүлээн авч байна.  Лавлах утас: 70350659, 94354987

2022 он ————————————————————————————————–

2021 он —————————————————————————————————–

Эрүүл мэндийн байгууллагын тусгай зөвшөөрөл сунгуулах болон хаягийн өөрчлөлт хийлгэхэд бүрдүүлэх материалын жагсаалт:

 1. Албан хүсэлт
 2. Аж ахуйн нэгжийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар
 3. Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээ / эх хувь/
 4. Эрүүл мэндийн ажилтны лиценз, дипломны хуулбар
 5. Татварын тайлан сүүлийн 3 жил
 6. Нийгмийн даатгалын тодорхойлолт
 7. Сүүлийн 3 жилийн үйл ажиллагааны тайлан
 8. Улсын тэмдэгтийн хураамж- / Татварын ерөнхий газрын вэб сайтаар ороод төлөх
  • Эмнэлгийн тусгай зөвшөөрөл- 120,000
  • Эм, ханган нийлүүлэх байгууллага-110,000/

Эрүүл мэндийн байгууллагын тусгай зөвшөөрөл шинээр авахад бүрдүүлэх материалын жагсаалт

Эрх зүй

 1. Эрүүл мэндийн тухай хууль
 2. Эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээний тухай хууль
 3. Эрүүл мэндийн сайдын 2013 оны 145 тоот тушаал

Тусгай зөвшөөрөл олгох үйл ажиллагаа нь 2 үе шаттай явагддаг.

1-р үе шат

 1. Албан хүсэлт
 2. Аж ахуйн нэгжийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар
 3. Эрүүл мэндийн сайдын 2013 оны 145 тоот тушаалын дагуу төсөл бичиж ирүүлэх

2-р үе шат

 1. Албан хүсэлт
 2. Үүсгэн байгуулагчийн шийдвэр
 3. Компаний дүрэм
 4. Эрүүл мэндийн байгууллагын дүрэм
 5. Үүсгэн байгуулагчийн мэдээлэл ЭМС-ын 2013 оны 145 тоот тушаалын батлагдсан хүснэгтийн дагуу
 6. Эрүүл мэндийн ажилтны мэдээлэл ЭМС-ын 2013 оны 145 тоот тушаалын батлагдсан хүснэгтийн дагуу
 7. Эмч, ажиллагсадтай хийсэн хөдөлмөрийн гэрээ
 8. Эмч,ажиллагсдын ажлын байрны тодорхойлолт
 9. Эмч, сувилагч, дунд мэргэжилтний лиценз, дипломны хуулбар
 10. Хөдөлмөрийн дотоод журам
 11. Тоног төхөөрөмжийн жагсаалт ЭМС-ын 2013 оны 145 тоот тушаалын батлагдсан хүснэгтийн дагуу
 12. Улсын тэмдэгтийн хураамж / Татварын ерөнхий газрын вэб сайтаар төлөх/
  • Эмнэлгийн тусгай зөвшөөрөл- 400,000
  • Эм, ханган нийлүүлэх байгууллага-110,000/
  • https://e-tax.mta.mn/